tìm kiếm phổ biến: XXX 啶ぞ啶मराठीकुमारी見desi左のqrコードを読み取 ...%' và 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) và '%'='рдорд╛Tìm chồng ...) và (select 4726 Từ (select(sleep(5)))bxkl) và (7692=7692見desi左のqrコードを読み取 ...');select pg_sleep(5)Tìm chồng ... và 1977=dbms_pipe.receive_message(chr(81)||chr(66)||chr(77)||chr(119),5) nfjq見desi左のqrコードを読み取 ...%' chờ chậm trễ '0:0:5' và '%'='मराठी見desi左のqrコードを読み取 ...%' và 7272=8497 và '%'='見desi左のqrコードを読み取 ...) và 4126=dbms_pipe.receive_message(chr(120)||chr(68)||chr(101)||chr(77),5) và (3067=3067XXX भाभी見desi左のqrコードを読み取 ...';waitfor chậm trễ '0:0:5'見desi左のqrコードを読み取 ...';select pg_sleep(5)